Algemeen

Wat zijn de maximale pachtprijzen voor landbouwgrond?

Maximale pachtprijs landbouwgrond

Voor reguliere pachtovereenkomsten gelden maximumprijzen. De maximale pachtprijs is afhankelijk van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst:

  • Is de pachtovereenkomst ingegaan vóór 1 september 2007? Dan geldt een maximaal percentage waarmee de eigenaar (verpachter) de pacht mag verhogen (veranderpercentage). Dit percentage stelt de Rijksoverheid jaarlijks vast.
  • Is de pachtovereenkomst ingegaan na 1 september 2007? Dan geldt een maximale pachtprijs, de zogeheten regionorm. Ook deze regionorm stelt de Rijksoverheid jaarlijks vast.

De regels voor de berekening van de maximale pachtprijs staan in het Pachtprijzenbesluit 2007. In de Uitvoeringsregeling pacht staan het veranderpercentage en de regionorm.

Grondkamer toetst pachtprijs

Bij verpachting spelen grondkamers een belangrijke rol. Er zijn 5 regionale grondkamers in Nederland. Zij voeren wettelijke taken uit op het gebied van pacht. De grondkamers registreren nieuwe pachtovereenkomsten en toetsen onder andere de daarin opgenomen pachtprijs. Ook kan de pachter of verpachter bij de grondkamer een verzoek tot herziening van de pachtprijs doen. De grondkamer stelt dan de hoogst toelaatbare pachtprijs vast voor de grond, woningen en bedrijfsgebouwen. Tegen een beschikking van een grondkamer kunt u beroep instellen bij de Centrale Grondkamer.

Minder regels bij geliberaliseerde pacht

Bij geliberaliseerde pacht van 'los land' (zonder bedrijfsgebouwen) gelden minder wettelijke regels dan bij reguliere pacht.

Gaat u een geliberaliseerde pachtovereenkomst aan voor 6 jaar of korter? Dan is de pachtprijs vrij. U moet de overeenkomst wel registreren bij de grondkamer. Maar de grondkamer toetst niet of de prijs te hoog is.

Bij een overeenkomst van langer dan 6 jaar toetst de grondkamer de pachtprijs wel. De pachtprijs moet in dat geval altijd voldoen aan de regels van het Pachtprijzenbesluit 2007 en de Uitvoeringsregeling pacht.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON